Souhlas se zasíláním nabídek

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na povinnost danou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), Vás tímto žádám o souhlas se zasíláním nabídek na vzdělávací akce, supervize či jiné akce podobného typu.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UDĚLENÍ SOUHLASU S JEJICH ZPRACOVÁNÍM
Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen „zájemce“) dává tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Jiří Vlček, Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále jen „správce“). Zájemce mi tímto poskytuje své osobní údaje, kterými jsou email, název organizace a určení kraje, v němž organizace působí.

ZNĚNÍ SOUHLASU
Jako zájemce souhlasím s tím, aby mé níže uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, příp. jakýmkoliv zaměstnancem správce, příp. jakýmkoliv smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely nabídek aktivit souvisejících se vzděláváním, školicími akcemi, příp. konzultační a poradenskou činností. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavaninamiru.cz nebo na odkaze zaslaném správcem (bylo-li učiněno).
Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "PŘHLÁŠENÍ" v tomto formuláři.

POUČENÍ O PRÁVECH:
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
·         vzít souhlas kdykoliv zpět, například zasláním emailu na adresu info@vzdelavaninamiru.cz s uvedením textu „odvolání souhlasu“ do předmětu emailu nebo jinak,
·         požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
·         požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
·         vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
·         požadovat výmaz těchto osobních údajů,
·         v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení návštěvníci mých stránek,

děkuji vám za důvěru, se kterou tyto stránky pročítáte. Ochrana vašich osobních údajů je pro mě velmi důležitá. Chci, abyste se cítili bezpečně. Chráním proto vaše údaje a data proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Proto přijměte několik ujištění:  

Způsob zpracování, vedení a nakládání s vašimi údaji, např. během návštěvy těchto stránek, ale i při konzultacích, seminářích či jiných aktivitách, se řídí platnou legislativou, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zejména pak Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Uchovávání dokumentace se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění.

Vaše údaje používám k tomu, abych vás mohl informovat o svých produktech a službách, a případně od vás získat zpětnou vazbu. Vaše účast je přitom zcela dobrovolná. Pokud vám zasílám emaily s nabídkami, máte možnost mi kdykoliv napsat informaci o tom, že již e-maily nechcete zasílat. Tuto možnost vám v mailech znovu připomínám.

Na písemné požádání vám oznámím, zda mám o vás nějaké údaje zaznamenané, a které to jsou. Stejně tak je mohu na vaši žádost aktualizovat či přestat vést. V takovém případě se obracejte na můj mail wehuwehu@gmail.com.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a zejména pak s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Mgr. Jiřímu Vlčkovi, DiS., Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále také jen „správce“) pro účely poskytování konzultací zaměřených na řešení (terapie, koučování, supervize, atp.) nebo školení a seminářů. Osobními údaji se rozumí údaje jako je jméno a příjmení, telefonní kontakt, příp. nahrávka konzultace (udělíte-li k tomu speciální souhlas), nebo údaje obsažené v přihlašovacím formuláři na kurz či seminář, tj. zejména jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, telefon, údaje o organizaci a e-mailová adresa.

Osobní údaje zpracovávám manuálně i automaticky přímo nebo případně prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zjistíte-li, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat ode mne jako správce nebo mnou pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Web - Pravidla ochrany soukromí

Pokaždé, když navštívíte tyto webové stránky, shromažďuje provozovatel webu (Webnode) některé typy informací, jako jsou:

1)      Cookies: Při návštěvě stránek vám standartně mohou být provozovatelem stránek zaslány jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu Webnode. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval.

2)      Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru Webnode hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při procházení webových stránek servery Webnode automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas Vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.

Webnode používá cookies a log soubory mj. za účelem sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz. Webnode si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje nebo neosobní identifikační informace, které Webnode považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě ochrany před hrozícím porušením zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti Webnode, personálu, uživatelů webů nebo dalších.

PRO UDĚLENÍ SOUHLASU KLIKNĚTE ZDE: UDĚLENÍ SOUHLASUVíce zde: https://www.koucovna.eu/osobni-udaje-ochrana-souhlasy/

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení návštěvníci mých stránek,

děkuji vám za důvěru, se kterou tyto stránky pročítáte. Ochrana vašich osobních údajů je pro mě velmi důležitá. Chci, abyste se cítili bezpečně. Chráním proto vaše údaje a data proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Proto přijměte několik ujištění:  

Způsob zpracování, vedení a nakládání s vašimi údaji, např. během návštěvy těchto stránek, ale i při konzultacích, seminářích či jiných aktivitách, se řídí platnou legislativou, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zejména pak Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Uchovávání dokumentace se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění.

Vaše údaje používám k tomu, abych vás mohl informovat o svých produktech a službách, a případně od vás získat zpětnou vazbu. Vaše účast je přitom zcela dobrovolná. Pokud vám zasílám emaily s nabídkami, máte možnost mi kdykoliv napsat informaci o tom, že již e-maily nechcete zasílat. Tuto možnost vám v mailech znovu připomínám.

Na písemné požádání vám oznámím, zda mám o vás nějaké údaje zaznamenané, a které to jsou. Stejně tak je mohu na vaši žádost aktualizovat či přestat vést. V takovém případě se obracejte na můj mail wehuwehu@gmail.com.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a zejména pak s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Mgr. Jiřímu Vlčkovi, DiS., Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále také jen „správce“) pro účely poskytování konzultací zaměřených na řešení (terapie, koučování, supervize, atp.) nebo školení a seminářů. Osobními údaji se rozumí údaje jako je jméno a příjmení, telefonní kontakt, příp. nahrávka konzultace (udělíte-li k tomu speciální souhlas), nebo údaje obsažené v přihlašovacím formuláři na kurz či seminář, tj. zejména jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, telefon, údaje o organizaci a e-mailová adresa.

Osobní údaje zpracovávám manuálně i automaticky přímo nebo případně prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zjistíte-li, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat ode mne jako správce nebo mnou pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Web - Pravidla ochrany soukromí

Pokaždé, když navštívíte tyto webové stránky, shromažďuje provozovatel webu (Webnode) některé typy informací, jako jsou:

1)      Cookies: Při návštěvě stránek vám standartně mohou být provozovatelem stránek zaslány jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu Webnode. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval.

2)      Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru Webnode hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při procházení webových stránek servery Webnode automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas Vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.

Webnode používá cookies a log soubory mj. za účelem sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz. Webnode si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje nebo neosobní identifikační informace, které Webnode považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě ochrany před hrozícím porušením zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti Webnode, personálu, uživatelů webů nebo dalších.

PRO UDĚLENÍ SOUHLASU KLIKNĚTE ZDE: UDĚLENÍ SOUHLASUVíce zde: https://www.koucovna.eu/osobni-udaje-ochrana-souhlas

Děkuji Vám a těším se na další spolupráci

Mgr. Jiří Vlček, DiS.

www.vzdelavaninamiru.cz
www.koucovna.eu

* indicates required
Zadejte kontaktní email
Zadejte preferovaný kraj vaší působnosti
Zadejte název vaší organizace
Email Marketing Powered by Mailchimp